23 Ekim 2020 Cuma

Projeler-1001

6942 defa okundu
 
Antalya Körfezine (Türkiye) Giren Lesepsiyen Balıklardan Nemipterus randalli ‘nin Üreme Özellikleri ve Gonad Gelişiminin Histolojik Olarak İncelenmesi

  
Proje Yürütücüsü

TÜBİTAK Proje No: 113O374

Projenin Amacı: Uluslararası deniz ticaretinde ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla 1869 yılında Kızıldeniz ile Akdeniz arasında Süveyş Kanalı (Suez Canal) inşa edilmiştir. Bunu takiben Indo-pasifik ve Kızıldeniz’deki bazı deniz canlıları Akdeniz’e göç etmeye başlamışve günümüze kadar belirli bir popülasyona ulaşarak Akdeniz’in biyolojik çeşitliliğini zenginleştirmişlerdir. Bu türler arasında balıkların yanı sıra egzotik makrofitler ve omurgasızlar da bulunmaktadır.

Göç eden bu türlerden bazıları çoğalarak hemen kendi popülasyonlarını oluşturmuş ve oradaki yerel türler ile rekabette üstünlük sağlamaya başlamışlardır.

Lesepsiyen türler arasında özellikle balıkların ekolojik değişime olan etkileri göz önüne alındığında daha yakından incelenmeleri gerekmektedir.  Bununla ilgili olarak Akdeniz’in çeşitli kesimlerinde yapılan araştırmalarda Lesepsiyen göçün çeşitli etkileri ele alınmıştır. Bu çalışmalar çoğunlukla ülkemizin Doğu Akdeniz İskenderun Körfezinden temin edilenNemipterus randalli Russell, 1986 üzerinedir.  Bu türlerin yeni ortamlarında popülasyonlarını tesis edebilmelerinde üreme özelliklerinin büyük önemi vardır.

Bu nedenle araştırmada Kızıldeniz’den Akdeniz’e oradan da Güney Ege kıyılarına kadar ulaşan bu Indo-pasifik türlerden Nemipterus randalli  balıklarının Antalya Körfezinde gonad gelişim evreleri Üreme yaşı ve büyüklüğü gibi birtakım  üreme özelliklerinin histolojik çalışmalarla da desteklenerek belirlenmesi hedeflenmektedir.

Projenin hazırlanmasına kadar geçen süreçte, türün Antalya Körfezinde hangi derinliklere kadar dağılım gösterdiği, yumurtlama dönemleri, gonad gelişim aşamaları ile, gonado-somatik indeksleri ve üreme büyüklüğü ve yaşları üzerine yapılmışmevcut bir araştırmaya rastlanılmamıştır.

Proje çalışmasının gerçekleştirilmesi ile gonad gelişim aşamaları gonado-somatik indeks ve üreme yaşı ve büyüklüğü gibi üreme özelliklerinin  en az iki üreme döneminde tekrarlı olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları, literatürdeki boşluğu dolduracak, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalara ışık tutacaktır. Elde olunan bulgular; Nemipterus randalli balıklarının avcılığının düzenlenmesi ve av yasaklarının belirlenmesinde önemli verileri oluşturacaktır.

Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rüştü ÖZEN [Proje Yürütücüsü], Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA (Araştırmacı), Su Ürünleri Mühendisi Saadet Yağmur BULGUROĞLU  (Bursiyer), Doç. Dr. Jale KORUN (Araştırmacı), Doç. Dr. Mehmet GÖKOĞLU (Araştırmacı), Yrd. Doç. Dr. Beytullah Ahmet BALCI (Araştırmacı)


Türkiye’de Yayılış Gösteren Kababurun, Chondrostoma Agassiz, 1835 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu

Proje Yürütücüsü

TÜBİTAK Proje No: 111T900

Projenin Amacı: Chondrostoma, Avrupa’nın güneyi, Hazar Denizi Havzası, Anadolu ve Dicle-Fırat nehir havzalarında yayılış gösteren ve Türkiye içsularında 9 türünün yaşadığı bilinen, endemizm oranı yüksek bir sazangil cinsidir. Bu proje ile, endemizm oranı yüksek olduğu düşünülen bu cinsin ülkemizde yayılış gösteren popülasyonlarının ayrıntılı tanımlaması yapılarak; Trakya, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Kura ve Aras havzaları ile Dicle-Fırat havzalarındaki çeşitlenmesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’deki Chondrostoma türlerinin kesin olarak belirlenmesinde, klasik taksonomik karakterler ve moleküler verilerin ilk defa birlikte değerlendirilecek olması projenin özgünlüğünü oluştururken, yeni yöntemlerin kullanılması ve ortaya konulacak sonuçların kesinliği diğer kazanımlar olacaktır. Sonuçta, cinsin anlaşılabilir bir tanı anahtarı hazırlanacak ve yapılan arazi çalışması sonuçlarına dayanılarak popülasyonların yayılış alanları kesin olarak belirlenecektir. Ülkemiz akarsu havzalarındaki Chondrostomabiyoçeşitliliğinin ve popülasyon dağılımlarının belirlenmesi; bu havzalarda yapılacak planlama, koruma ve kullanma (HES yapımı, tarım, madencilik, kentsel ve endüstriyel etkinlikler) çalışmaları ile ilgili yetkilere sahip resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlara, ayrıca daha sonra yapılacak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Proje Ekibi:  Yürütücü Doç. Dr. Fahrettin KÜÇÜK, Doç. Dr. Davut TURAN (Rize Üniv. Su Ürünleri Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül MUTLU (Mehmet Akif Ersoy Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ (Ordu Üniv. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Dr. Zekiye GÜÇLÜ,(Burdur TKDK Koordinatörlüğü), Arş. Gör. Salim Serkan GÜÇLÜ, Arş. Gör. Muzaffer DÜKEL (Mehmet Akif Ersoy Üniv.), Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşah VİŞNE


 

Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)  Kefir ile Zenginleştirilmiş Yem Kullanımının Hastalıklara Direnç, Spesifik Olmayan İmmun Sistem ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü

Çağrı Kodu ve Adı: 1001 Araştırma Projesi

Proje Başlığı:Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)  kefir ile zenginleştirilmiş yem kullanımının hastalıklara direnç, spesifik olmayan immun sistem ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması
 
Projenin Numarası: 1110326
 
Proje Çalışanları:

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY, Yürütücü
Prof. Dr. Öznur DİLER, Araştırmacı
Prof. Dr. Zeynep GÜZEL SEYDİM, Araştırmacı (SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Gülşen ULUKÖY, Araştırmacı (Muğla Üniv. Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Erkan GÜMÜŞ, Araştırmacı (Akdeniz Üniv. Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Seçil EKİCİ, Araştırmacı
Dr. Tuğba KÖK TAŞ, Araştırmacı (SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Bölümü)

Proje Konusu:
Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü, sağlıklı ve hastalıklara karşı dirençli balık yetiştiriciliği amacıyla ülkemizde ve dünyada sürekli gelişim gösteren önemli bir üretim koludur. Yetiştiricilikte balıkların bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok çeşitli maddeler kullanılarak çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ancak balıklar üzerinde bağışıklık sistemini güçlendirici maddelerden birisi olan kefir ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Kefir, laktik asit bakterileri, maya ve asetik asit bakterilerinin etkisi ile üretilen fermente bir süt ürünüdür.

Önerilen bu projenin amacı, ülkemizde intensif kültür uygulamaları yapılan alabalık yetiştiriciliği sektöründe insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde sağlıklı balık üretimi yapılmasını sağlayarak tüketime sunulmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla ekonomik değeri çok yüksek olan gökkuşağı alabalığının yemine farklı oranlarda ilave edilen kefirin, büyüme parametreleri ile hastalıklara karşı oluşturabileceği direnç belirlenecektir.
2. Kefir besin maddesi, tamamıyla mikroorganizmalardan oluşan fermente bir üründür. Bu planlanan çalışmada yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan gökkuşağı alabalığında ilk kez besin maddesi olarak kullanılacak olan kefir özgün bir değer taşımaktadır.
3.Elde edilecek bilgiler ışığında bilimsel yayınlar hazırlanacak ve ilgili diğer kurumlarla sonuçlar paylaşılacak ve balık yetiştiriciliği sektöründe balık hastalıklarına karşı mücadelede yeni bir koruyucu madde kullanımının olabileceği gösterilecektir.
4.Araştırmanın bulgularına göre balık yemlerinin liyofilize edilmiş doğal kefirle zenginleştirilmesi endüstriye önemli bir bilgi katkısı sağlayacaktır.


Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss)’ larında Oregano (Origanum vulgare L., Origanum onites L.) Uçucu Yağlarının Büyüme Performansı ve İn VivoAntibakteriyel Etkisinin Tespiti

Prof. Dr. Öznur DİLER

Proje Yürütücüsü

PROJE BAŞLIĞI

Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss)’ larında Oregano (Origanum vulgare L., Origanum onites L.) Uçucu Yağlarının Büyüme Performansı ve İn VivoAntibakteriyel Etkisinin Tespiti

PROJE AMACI

Bu araştırma ileOriganum cinsi (Origanum vulgare veOriganum onites) uçucu yağların büyüme performansı ve yem değerlendirmeyi sağlayan optimum değerleri elde edilecektir. Bakteriyel patojenlerin neden olduğu hastalıklara karşı direnç ve nispi yaşama oranı ortaya konulacaktır. Bu proje ile yetiştiricilik yolu ile üretilen balıklarda yemden yararlanma oranındaki artış nedeniyle çevre ve ürün biyogüvenliği imkânı ve organik balık üretimine katkı sağlanması beklenmektedir. Söz konusu bitkiler gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) bakteriyel patojenlere karşı ilk kez uygulanacak ve koruyucu optimum dozları tespit edilecektir. Ülkemizde üretilen O. onites ve O. vulgare uçucu yağlarından en uygun olanı seçilerek akuakültür sektöründe alternatif bir yem katkı maddesi ve koruyucu bir ürün elde edilmesi beklenmektedir. Böylelikle ülkemizdeki tıbbi bitki türleri için katma değer artışı da sağlanmış olacaktır.


L-Karnitin İle Zenginleştirilmiş Canlı Yemle Beslemenin Çipura (Sparus aurata) Larvalarında Yaşama ve Büyüme Oranı Üzerine Etkisi


Proje Yürütücüsü

PROJE BAŞLIĞI

L-Karnitin İle Zenginleştirilmiş Canlı Yemle Beslemenin Çipura (Sparus aurata) Larvalarında Yaşama ve Büyüme Oranı Üzerine Etkisi

PROJE AMACI

Proje kapsamında, çipura larvalarında besin olarak kullanılacak canlı yem organizmalarına farklı besleme rejimi uygulanarak rotifer ve artemialarda yağ asidi ve L-karnitin miktarları belirlenecektir. Ülkemizde 1980’li yılların başında kurulan ilk kez özel sektör kuluçkahanesinde üretilmeye başlanan çipura yetiştiriciliğinde, ilk yıllardaki üretim başarısı  %10’u geçmezken , günümüzde bu başarı %40-45 seviyelerine ulaşmıştır. Çipura üretiminde en önemli yetiştiricilik periyodu, canlı yemle beslenme dönemidir ve halen üretimdeki başarıyı etkilen en önemli faktörlerden birisi bu dönemde beslemede kullanılan canlı yem organizmalarının besinsel içeriğidir. Bu nedenle larvanın esansiyel yağ asitlerince zenginleştirilmesine yardımcı olan besleme protokolleri gün geçtikçe önem kazanarak kendine daha  da sağlam bir yer hazırlamıştır. Bu projede hem ticari ürün hem de L-karnitinle zenginleştirilmiş canlı yem organizmaları ile beslenen çipura larvalarının ilk beslenme periyodundaki büyüme ve yaşama oranında elde edilecek sonuçlar ile bilimsel alanda katkılar sağlanarak, su ürünleri yetiştiricilik sektörünede  ışık tutulacaktır.


 

 

 

 

İLETİŞİM

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi,

Doğu Yerleşkesi,

Çünür-Isparta-TÜRKİYE

 

Tel : +90 246 214 64 00

Fax : +90 246 214 64 45

e-Posta: esuf@isparta.edu.tr